top of page

GEDRAGSCODE
CAMERATA PRODUCTIONS

Camerata Productions vzw streeft binnen haar volledige werking naar gelijke kansen, eerlijkheid, wederzijds respect en diversiteit voor alle medewerkers, contractanten of andere personen die namens Camerata Productions handelen. In deze gedragscode zetten we onze minimum richtlijnen uiteen met betrekking tot ethisch en sociaal verantwoord gedrag.

1. DIVERSITEIT, INCLUSIE EN GELIJKHEID

 

Onze samenleving wordt steeds diverser. Als publieke speler streeft Camerata Productions vzw ernaar om gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, ongeacht gender en expressie, etnisch-culturele achtergrond, religie, seksuele voorkeur, lichamelijke of mentale beperking, socio-economische klasse, opleiding en leeftijd.

 

Op deze manier wil Camerata Productions vzw binnen haar volledige werking een organisatie zijn waarin elk talent zich ten volle kan ontwikkelen en ontplooien, waar een samenhangend geheel van mensen zich open en respectvol tot elkaar verhouden, zich met elkaar identificeren en deze gemeenschappelijke doelstelling nastreven waarbij er geen plaats is voor discriminatie of onverdraagzaamheid.

2. MENSENRECHTEN

 

Camerata Productions vzw streeft er ook naar een betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde organisatie te zijn. We steunen en respecteren:

•    De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (www.un.org)
•    De conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot kinderrechten
•    De Conventies nr. 33 en 138 van de Internationale Arbeidsorganisatie (www.ilo.org)

Camerata Productions vzw is volledig gekant tegen dwangarbeid en tegen elke vorm van illegale kinderarbeid.

3. PREVENTIE VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

 

Camerata Productions vzw streeft naar een veilige en beschermende omgeving voor al haar medewerkers, contractanten of andere personen die namens Camerata Productions handelen, vrij van discriminatie op welke grond dan ook, geweld, moreel geweld (pesten) en seksuele intimidatie. Doorheen onze volledige werking hanteren we dan ook een nultolerantiebeleid voor elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.

 

Om deze doelstelling te kunnen bereiken en te garanderen willen we dan ook met nadruk vragen om ieder geval van grensoverschrijdend gedrag, zowel fysiek, verbaal als non-verbaal dat afbreuk doet aan deze verklaring, zo snel mogelijk te melden aan de vertrouwenspersoon zodoende gepaste maatregelen kunnen ondernomen worden. 


De vertrouwenspersoon van Camerata Productions vzw is:

       Lut Ost

       lut.ost@camerata-productions.be
      +32 (0) 472 059 945

Zit je zelf ergens mee of wil je iets kwijt maar vind je de stap naar onze vertrouwenspersoon te groot? Praat er dan over met iemand uit je directe omgeving die je kan vertrouwen. Zie je daar geen mogelijkheid in, dan zijn er tal van externe organisaties die je anoniem en gratis willen helpen en te woord staan. De contactgegevens van deze organisaties vind je hier.

4. MINDERJARIGEN

Veel grenzen in het contact tussen minderjarige medewerkers onderling of tussen minderjarige en (jong)volwassen medewerkers zijn niet eenduidig en daarmee lastig in (gedrags-)regels te omschrijven. Zoals in het vorige punt omschreven streeft Camerata Productions vzw binnen haar volledige werking naar een veilige omgeving waarbinnen elke minderjarige medewerker zich veilig en gerespecteerd voelt en niet in zijn waardigheid of integriteit wordt aangetast. Elke meerderjarige medewerker, contractant of andere persoon die namens Camerata Productions handelt heeft dan ook de plicht minderjarige medewerkers naar best vermogen te beschermen tegen elke vorm van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag.

5. MISBRUIK VAN PERSOONGEGEVENS

 

Alle medewerkers, contractanten of andere personen die namens Camerata Productions handelen en in die optiek persoonsgegevens van andere medewerkers hebben verkregen mogen deze enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verkregen werden en moeten zich ten alle tijde houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals omschreven in de Privacy Policy van Camerata Productions vzw waarvan de meest recente versie steeds hier terug te vinden is.

6. NALEVING GEDRAGSCODE

Elke medewerker van  Camerata Productions vzw wordt geacht deze gedragscode te kennen en na te leven evenals inbreuken tegen deze gedragscode door anderen te melden. In die gevallen waar deze gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker om in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon.

Elke melding van mogelijk wangedrag zal ernstig worden genomen, onderzocht en indien nodig gevolgd door gepaste corrigerende acties of sancties. Waar nodig zullen de vastgestelde inbreuken overgemaakt worden aan de bevoegde wettelijke instanties.

 

Camerata Productions vzw waardeert de hulp van medewerkers die mogelijke problemen identificeren en rapporteren. Elke vergelding tegen een medewerker die op een eerlijke manier een bezorgdheid uit, is eveneens een inbreuk op onze gedragscode.

7. GEEN RECHTEN

Deze gedragscode is een verklaring van fundamentele waarden en normen binnen de werking van Camerata Productions vzw. Het verleent geen rechten aan medewerkers, leveranciers, concurrenten, aandeelhouders of aan eender welke persoon of entiteit.

8. RECHTSGELDIGHEID 

 

Deze gedragscode is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de Belgische wetten en de EU-voorschriften. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering van deze gedragscode zijn enkel het Vredegerecht te Dendermonde-Hamme - afdeling Dendermonde, de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde en de REA Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde bevoegd. 

Deze gedrasgcode werd goedgekeurd door de Raad van bestuur op 08 juni 2022, bekrachtigd door de effectieve leden van Camerata Productions vzw opgeroepen in een buitengewone algemene vergadering op 10 juni 2022.

Laatste aanpassing: 11/06/2022

bottom of page